Sơ-mi + piston + bạc RT140DI Plus Kubota

Sơ-mi + piston + bạc RT140DI Plus Kubota

Made in  Thailand

 

Sản phẩm tương tự

Phốt cốt GX25/GX35

Cốt máy RT125DI, RT140DI Kubota

Phe cài RT125DI, RT140DI, RT155DI Kubota

Lò xo mặt giựt GX25/GX35

Ty bơm Kubota

Mặt giựt GX25

Sơ-mi + piston + bạc RT155DI Plus Kubota

Bạc GX25

Buly cam GX35

Roăn quylat RT125DI, RT140DI Kubota