F-747 GX35

Knapsack power sprayer F-747 GX35 (Volga)

 

 

 

 

 

 

Knapsack power sprayer F-747 GX35 (Volga) uses a 4-stroke engine

Products Knapsack power sprayer Honda F-747 GX35 (VOLGA)
Model F-747 GX35
Engine model Honda GX35T SD
Type Forced air - cooled, 4 -stroke, singel cylinder, belts
Max. output 1.6 HP
Displacement 35.8 cc
Chemical tank capacity 25 liter
Dry weight 12 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Máy rửa xe trực tiếp PC-1500 (PEACOCK)