F-747 GX35

Knapsack power sprayer F-747 GX35 (Volga)

 

 

 

 

 

 

Knapsack power sprayer F-747 GX35 (Volga) uses a 4-stroke engine

Products Knapsack power sprayer Honda F-747 GX35 (VOLGA)
Model F-747 GX35
Engine model Honda GX35T SD
Type Forced air - cooled, 4 -stroke, singel cylinder, belts
Max. output 1.6 HP
Displacement 35.8 cc
Chemical tank capacity 25 liter
Dry weight 12 kg

Sản phẩm tương tự

Máy rửa xe trực tiếp PC-1500 (PEACOCK)

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G