Sản phẩm máy phun khử trùng phòng chống dịch Covid-19

Sử dụng máy phun thuốc F-868 (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: Honda GX25/GX35
Sử dụng máy phun thuốc F-868 (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: Honda GX25/GX35
Sử dụng máy phun thuốc F-868 (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: Honda GX25/GX35
Sử dụng máy phun hạt AH-26L (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: Honda GX35/GX50
Sử dụng máy phun hạt AH-26L (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: Honda GX35/GX50
Sử dụng máy phun hạt AH-26L (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: HondaGX35/GX50
Sử dụng máy phun hạt AH-26L (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: HondaGX35/GX50
Sử dụng máy phun thuốc F-868 (AMITA) để phun thuốc khử trùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Động cơ: Honda GX25/GX35