Chương trình bảo dưỡng lưu động dành cho các sản phẩm sử dụng động cơ Honda tại Đức Thành – Kiên Giang ngày 26/03/2019