VH-26L GX50 LH

Sprayer seed Honda VH-26L GX50 (VOLGA)

 

Products Sprayer seed Honda VH-26L GX50 (VOLGA)
Model VH-26L GX50
Engine model Honda GX50T SD
Max. output 2HP
Displacement 49cc
Chemical tank capacity 26 Liter
Dry weight 16.5kg

Related Products

TB-35 GX35

VH-26L GX50 TT

YL-26L GX35

AH-26L GX35 LH

AM-3600EX

WP-20GX (GX160)

VH-26L GX35 LH

VH-26L GX35 TT

WP-15GX (GX35)