VH-26L GX35 LH

Sprayer seed Honda VH-26L GX35 LH (VOLGA)

 

 

Products Sprayer seed Honda VH-26L GX35 LH (VOLGA)
Model VH-26L GX35
Engine model GX35
Max. output 1.6HP
Displacement 35.8cc
Chemical tank capacity 26 Liter
Dry weight 16,5kg

Related Products

TB-35 GX35

TB-25 GX25

AH-26L GX50 LH

TL-26L GX35

AM-3600EX

AM-3200EX

WP-15GX

VH-26L GX50 TT

HKD-26L GX35

AB-25 GX25