VB-25 GX25

Gasoline brush cutter Honda VB-25 GX25 (VOLGA)

 

Products Gasoline brush cutter Honda VB-25 GX25 (VOLGA)
Model VB-25 GX25
Engine model Honda GX25T SD
Max. output 1.1HP
Displacement 25cc
Dry weight 7.78kg
Dry weight 12 month

Related Products

AH-26L GX50 TT

VH-26L GX50 LH

YL-26L GX35

AM-7600EXS

VH-26L GX35 TT

BG-35H GX35

WP-20GX (GX160)

TB-25 GX25