Send Us

Please send us your infomation, We will contact as soon as possible

Contact US

Please contact us

Duyên Hải Miền Trung

Điện thoại: 0917.376.091

Fax: (028) 3815.7894

Email: 1@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đông Nam Bộ - Tây Nguyên

Điện thoại: 0903.717.076

Fax: (028) 3815.7894

Email: 2@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Duyên Hải Miền Tây

Điện thoại: 0916.672.484

Fax: (028) 3815.7894

Email: 3@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đồng Bằng Miền Tây

Điện thoại: 0909.772.434

Fax: (028) 3815.7894

Email: 4@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Điện thoại: 0903.772.595

Fax: (028) 3815.7894

Email: 5@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Miền Bắc

Điện thoại: 0834.772.484

Fax: (028) 3815.7894

Email: 6@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Bán Hàng Online

Điện thoại: 0903.772.453

Fax: (028) 3815.7894

Email: 10@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Kubota

Điện thoại: 0903.772.181

Fax: (028) 3815.7894

Email: kubota@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Dự Án

Điện thoại: 0919.991.522

Fax: (028) 3815.7894

Email: 9@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

technical support

Điện thoại: 0903.779.684

Fax: (028) 3815.7894

Email: 21@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh